เยี่อมเยือน และ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน หมู่ 5 บ่อโพง วันที่ 5 ก.พ.63