เยี่ยมเยือน และ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน หมู่ 5 บ่อโพง วันที่ 6-7 ก.พ.63 Visit and survey people’s opinions, Village No. 5, Bo Phong, 6-7 Feb 63