เยี่ยมเยือน และ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน หมู่ 1 คลองสะแก วันที่ 5 ก.พ.63 Visit and survey the opinions of the people, Village No. 1, Sakae Canal, 5 Feb 63