เยี่ยมเยือน และ สำรวจความคิดห็นของประชาชน หมู่ 1 คลองสะแก วันที่ 4 ก.พ.63 Visit and explore the ideas of the people, Village No. 1, Sakae Canal, 4 Feb 63