มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานราชการ Giving gifts to support Children’s Day activities in 2020 with government agencies